Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Magyar szótár

СЛОВНИК ГРАМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

ábécé алфаві́т indulatszó ви́гук
a beszéd kifejező ereje вира́зність мо́влення  idézőjel лапки́
a hétköznapi szókincs побуто́ва ле́ксика írásjel розділо́вий знак
alany пі́дмет irodalom літерату́ра
alanyeset називни́й відмі́нок jelen idő теперішній час
alaktan морфоло́гія kérdőjel знак пита́ння
alaktani besorolás морфологі́чна класифіка́ція képző суфікс
alárendelő összetett mondat складнопідрядне речення kérdő mondat пита́льне ре́чення
alanyi ragozás  безоб’єктне дієвідмінювання kérdő névmások пита́льні займе́нники
alcím підзаголовок kétnyelvűség двомо́вність
álnév псевдонім kettőspont двокра́пка
állító mondat  стверджувальне речення kijelentő igemód ді́йсний спо́сіб дієсло́ва
állítmány при́судок  kijelentő mondat розповідне́ ре́чення
állandósult szókapcsolat стійке словосполучення kivétel ви́няток
analfabéta безграмотний; неосвічений költemény пое́ма
a szó jelentése зна́чення сло́ва költészet пое́зія
a szó felépítése, szerkezete будо́ва сло́ва kötőjel дефі́с
a szó átvitt értelme перено́сне зна́чення сло́ва kötőszó сполучник
az ige folyamatos alakja недоко́наний вид közmondás прислі́в’я
az alany és az állítmány egyeztetése узгодження підмета з присудком köznevek зага́льні на́зви
befejezett alak доко́наний вид köznyelv розмовна мова
betű літера leírás о́пис
bekezdés aбзац magánhangzó  голосни́й звук 
birtokos eset родови́й відмі́нок  magyarázat поя́снення
birtokos névmás присві́йні займе́нники melléknév прикме́тник
bővítmények другоря́дні чле́ни ре́чення  melléknevek fokozása сту́пені порівня́ння прикме́тників
célhatározó обставина мети melléknévi igenév дієприкме́тник
csúcspont кульмінація mellékszereplők другоря́дні геро́ї
dőlt betű  курсив mese ка́зка
dal, ének пі́сня mondat ре́чення
egyenes beszéd пряма́ мо́ва múlt idő мину́лий час
egyeztetés узго́дження mutató névmás вказівні́ займе́нники
ékezet надрядковий знак твір
elbeszélés оповіда́ння műfaj жанр
elbeszélő költemény поема nemzeti nyelv націона́льна мо́ва
ellentétes jellentésű szavak анто́німи népmese наро́дна ка́зка
életrajz біогра́фія névelő арти́кль
előadás до́повідь névmás займе́нники 
élőlény істота névszói állítmány іменни́й при́судок
elemzés розбі́р nyelv мо́ва
élettelen неістота nyelvtan грама́тика 
elválasztás перено́с nyelvtani kategória грамати́чна катего́рія
eltérés різниця nyelvi szerkezet мо́вна констру́кція
eset відмі́нок nyelvjárás, tájszólás  гові́рка
eszközhatározó eset ору́дний відмі́нок összetett állítmány скла́дений при́судок
felkiáltójel знак о́клику összetett mondat складне́ ре́чення 
feltételes mód умовний спосіб pont кра́пка
felsorolás перерахування rím ри́ма
felszólító mód наказо́вий спо́сіб  rímelés римува́ння
felszólító mondat спонука́льне ре́чення részeshatározói eset дава́льний відмі́нок
főhős головни́й геро́й  sorszámnév поря́дкові числі́вники
földrajzi tulajdonnevek вла́сні географі́чні на́зви számnevek числі́вники
fő mondatrészek  головні члени речення szállóige крила́тий ви́слів
főnév іменник személy осо́ба
főnevek ragozása відмі́нювання іменників személyes névmás особо́ві займе́нники
főnévi igenév неозначена форма дієслова szereplő персона́ж
függő beszéd непряма́ мо́ва szóalkotás словотво́рення
gondolatjel тире́ szófaj части́на мо́ви
hasonulás уподібнення szótag склад
hallgatás аудіюва́ння szótő осно́ва сло́ва
hang звук szórend поря́док слів
hangtan фоне́тика szöveg текст
hangerő гу́чність зву́ку szótag склад
hangképző szervek голосови́й апара́т szótár словни́к
hangutánzó szavak звуконаслідувальні слова tagadó névmás запере́чні займе́нники
hangsúly на́голос találós kérdés зага́дка
hangsúlyos magánhangzó наголо́шений голосни́й tárgy дода́ток
hangsúlytalan magánhangzó ненаголо́шений голосни́й tárgyeset знахі́дний відмі́нок
hangzóváltakozás чергува́ння зву́ків tárgyas ige перехідне дієсло́во 
hiányos mondat непо́вне ре́чення többes szám множина́
határozó обста́вина többértelmű szavak багатозна́чні слова́
határozatlan névelő неозначений артикль törtszámnevek дробові́ числі́вники
határozói igenév дієприслі́вник tőszámnév кі́лькісні числі́вники
helyesírás право́пис tulajdonnevek вла́сні на́зви
hiba помилка üzenet, közlemény посла́ння
idegen szó іншомо́вне слово vázlat план твору
idegen nyelv іноземна мова vonatkozó névmás відно́сні займе́нники
idézőjel  лапки versmértékek віршо́ві ро́зміри
igei állítmány  дієслі́вний при́судок végződés закі́нчення
igemód  спосіб дієслова versszak строфа́

ВИРАЗИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У РОБОЧИХ ЗОШИТАХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТАХ

Alkoss mondatokat! Створи речення!
Alkoss mondatokat a szavakból! Побудуй речення з поданих слів!
Alkoss párbeszédet! Побудуй діалог!
Alkoss szókapcsolatokat! Створи словосполучення!
Állíts össze! Склади!
Állítsd betűrendbe a szavakat! Розташуй слова в алфавітному порядку!
Bontsd hangokra a szavakat! Розклади слова на склади!
Indokold meg választásodat! Обґрунтуй свій вибір!
Írd le! Напиши!
Írd le a szavakat egyes számban! Напиши слова в однині!
Írd le a szavakat többes számban! Напиши слова у множині!
Ismételd meg! Повтори!
Ejtsd helyesen! Вимовляй правильно!
Egészítsd ki a szöveget! Доповни текст!
Fejezd be a mondatokat! Допиши речення!
Fejtsd meg a találós kérdéseket! Відгадай загадки!
Figyeld meg! Зверни увагу!
Figyelj a helyesírásra! Зверни увагу на правопис!
Hasonlítsd össze! Порівняй!
Helyezd ábécésorrendbe a szavakat! Постав слова в алфавітному порядку!
Húzd alá! Підкресли!
Húzd át! Перекресли!
Igaz vagy hamis? Правильно або неправильно?
Írd be mondatba a hiányzó szót! Допиши у речення слово!
Jegyezd meg! Запам’ятай!
Jellemezd! Охарактеризуй!
Karikázd be! Обведи!
Keretezd be! Обведи рамкою!
Keresd meg! Знайди!
Kérdezd meg! Запитай!
Kösd össze! Поєднай!
Másold le a szavakat! Перепиші слова!
Melyik állítás igaz, és melyik hamis? Яке із тверджень правильне, а яке – ні?
Meséld el! Розкажи!
Mondd el! Cкажи!
Nevezd meg! Назви!
Olvasd el a párbeszédet! Прочитай діалог!
Párosítsd a szavakat! Установіть відповідність між словами!
Példa Приклад
Pótold a szavakat! Доповни слова!
Ragozd! Провідміняй!
Rajzold le Намалюй!
Sorold fel! Перерахуй!
Számold meg! Порахуй!
Számozd meg! Познач цифрою!
Szerkeszd meg a mondatokat! Побудуй речення!
Találd ki! Відгадай!
Tanuld meg a verset! Вивчи вірш!
Tedd a szavakat többes számba! Постав слова у множину!
Válaszolj a kérdésekre! Дай відповідь на запитання!
Válaszolj a kérdésekre a rajzok alapján! Дай відповіді на запитання за картинками!
Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! Дай відповіді за текстом!
Válassz ki! Вибери!